Blog

teaching staff

28/02/2014 11:29

Mr.ANANGA MOHAM ROY          HEAD MASTER
Mr.KASHI NATH SARKER            ASS.TT
Mr.SUKDEB HEMBRAM              ASS.TT       
Mr.BISWAJIT SANTRA                ASS.TT
Mrs.SHAMPA KAPTI                   ASS.TT
Mr.BHAJAN HARI MONDAL         ASS.TT
Mrs.LABANI MAITY                     ASS.TT
Mr.AMIT DEYASI                         ASS.TT
Mr.SAMIT KUMAR DAS               ASS.TT
Mr.DILIP ROY CHAUDHURY        ASS.TT
Mrs.SUBHADRA GOSWAMI        ASS.TT
Mrs.ANITA KHAN                        ASS.TT
Mr.NEMAI RAKSHIT                    ASS.TT

TEACHING SUPPORTING STAFF

TEACHING SUPPORTING STAFF

01/03/2014 11:39
Mr. PRABHAS GHOSH Mr. UTTAM MALICK Mr. BISWAJIT BHATTACHERJEE

Events Calendar

New event

27/02/2014 07:09
This is a sample event description. You can edit this description as you wish or remove the entire event.